โดรนเพื่องานเฉพาะทาง (อุตสาหกรรม วิจัย สำรวจ พัฒนา การทหาร) / Custom Drone (UAV) Development

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงแนวดิ่ง / VTOL Project

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงแนวดิ่ง / VTOL Project

B
VIEW DETAIL
โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก / Small Size Multirotor Project

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก / Small Size Multirotor Project

B
VIEW DETAIL
โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง / Medium Size Multirotor Project

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง / Medium Size Multirotor Project

B
VIEW DETAIL
โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ / Large Size Multirotor Project

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ / Large Size Multirotor Project

B
VIEW DETAIL
โครงการพัฒนาพาหนะไร้คนขับ / Unmanned Rover Project

โครงการพัฒนาพาหนะไร้คนขับ / Unmanned Rover Project

B
VIEW DETAIL